HomePrivacy

Privacy statement

Customore Consulting b.v., gevestigd aan Raakheuvel 6 5685 BP Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.customoreconsulting.nl 

Raakheuvel 6 5685 BP Best 

0610516021 

Matty Geertsen is de Functionaris Gegevensbescherming van Customore Consulting b.v. Hij/zij is te bereiken via matty.geertsen@customoreconsulting.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Customore Consulting b.v. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

-Voor- en achternaam 
-Adresgegevens 
-Telefoonnummer 
-E-mailadres

 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van 
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten 
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij 
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
matty.geertsen@customoreconsulting.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Customore Consulting b.v. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-Het afhandelen van jouw betaling 
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
-Om goederen en diensten bij je af te leveren 
-Customore Consulting b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte. 
Geautomatiseerde besluitvorming 

Customore Consulting b.v. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker 
van Customore Consulting b.v.) tussen zit. Customore Consulting b.v. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het 
systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Customore Consulting b.v. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De redenen waarom wij gegevens verzamelen staan ten dienste van de overeenkomsten die wij sluiten met onze klanten en die voortkomen uit wettelijke verplichtingen en die een gerechtvaardigd belang dienen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Customore Consulting b.v. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. 

Customore Consulting b.v. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Customore Consulting b.v. en heb je het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand 
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 
matty.geertsen@customoreconsulting.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Customore 
Consulting b.v. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Customore Consulting b.v. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via matty.geertsen@customoreconsulting.nl